לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.
תפריט
תפריט
לא נמצאו מוצרים בעגלת הקניות.

1.           כללי 

אתר אופני רמת השרון  (להלן: “האתר”) הינו אתר על רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט .

פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו

2.         הזכות להשתתף במכירות הנערכות באתר

רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר תושבי ישראל בגיל 16 ומעלה, המחזיקים כדין בכרטיס אשראי ישראלי תקף. הקניה מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס’ זהות, כתובת, מס’ טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.

 
 אופני רמת השרון שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים  שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

3.         שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם.

 
 אופני רמת השרון נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות  הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה ביותר, ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.

בשום מקרה לא מעבירה  אופני רמת השרון נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש, למעט במקרים הבאים:

א.         פרטי העיסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.

ב.         שם, כתובת ומס’ טלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

4.         המוצרים והשרותים המוצעים למכירה באתר 

כל המוצרים המוצעים באתר הם חדשים, ללא פגם, אלא אם מצוין אחרת בעמוד המכירה ובתיאור המוצר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסויים, במידה והמוצר אזל במלאי החברה. במקרה כזה תודיע החברה ללקוח על ביטול העיסקה, או לחילופין, תציע לו מוצר חלופי.

5.         המידע הנמסר לגבי המוצרים הנמכרים

 
 אופני רמת השרון עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה  לגבי קניית המוצר. הפרטים המפורסמים באתר כוללים את תמונת המוצר, שם היצרן, הדגם, מקום הייצור, מפרט טכני מלא ככל האפשר, מידות. עם זאת, התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד. ואינן מחיבות את  אופני רמת השרון .

במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר (לדוגמה – לגבי צבע המוצר), הנתונים בכתב הם המחייבים.

6.         מחירים

המוצרים הנמכרים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. ט.ל.ח

  
 אופני רמת השרון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. 

במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע בספרי אופני רמת השרון   , יקבע המחיר בספרי אופני רמת השרון . במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, באם יודיע ל אופני רמת השרון  בכתב על ביטול העיסקה טרם שסופק לו המוצר, או באם יודיע ל אופני רמת השרון  על ביטול העיסקה תוך 14 יום ממועד שסופק לו המוצר, לפי המאוחר. 

מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המוצר. 

7.         אופן השתתפות במכירה רגילה באתר

במסגרת ביצוע פעולת רכישה של מוצר ו/או שרות באתר במכירה ו/או מכירה קבוצתית יהיה על כל מבצע הפעולה להירשם לאתר ולמלא טופס הזמנה, תוך הזנת מלוא הפרטים הנדרשים. מסירת הפרטים המבוקשים הינה תנאי להשתתפות ברכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה באתר, אולם אינה מחויבת על פי חוק.

המידע שיוכנס למערכת האתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. אם אינכם מעונינים בקבלת דואר אלקטרוני אנא פנו לחברת   אופני רמת השרון לצורך מחיקתכם ממאגר מקבלי הדואר האלקטרוני כאמור. 

פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר לרבות פרטי מבצע הפעולה באתר יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד הנתונים של חברת אופני רמת השרון

עיסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר ש אופני רמת השרון תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין אופני רמת השרון

8.         חיובים ותשלומים

 
 אופני רמת השרון תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר, ובנוסף בדמי  משלוח כמפורט בעמוד המכירה. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה.

9.         מועדי אספקה

מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעיסקה מחברת האשראי של אופני רמת השרון כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.

במידה והלקוח מבקש לשנות את הכתובת לאספקה, ובכפוף לאישור בקשה זו ע”י אופני רמת השרון  , ייספרו ימי העבודה מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי אופני רמת השרון  .

 
 אופני רמת השרון לא תהא אחראית לכל איחור באספקת המוצר שאינו בשליטתה. במקרה של איחור באספקה רשאי המזמין לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.

10.       אחריות ושרות

כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של החברות המסחריות המייבאות אותם ו/או המייצרות אותם ו/או המשווקות אותם ו/או המעניקות להם אחריות ושירות. 

האחריות הבלעדית למוצרים ו/או השירותים, אספקתם, איכותם, טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך. 

כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו  ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד  אופני רמת השרון  ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי  ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר. 

11.       ביטולים 

ביטול קנייה  ע”י  לקוח:

במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שכרטיס האשראי שלו חוייב, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול בטלפון לשרות לקוחות  אופני רמת השרון , או באמצעות טופס הפנייה באתר, ללא חיוב כלשהו.

ביטול הזמנה ע”י  החברה לפני משלוח המוצר: 

במידע ולקוח לא סגר את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת שם ומספר אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) באמצעותו יתבצע התשלום, בתוך 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה, תהא רשאית החברה לבטל את ההזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי 

11.1    ביטול לאחר בצוע הזמנה  

במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר בצוע ההזמנה, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר עם שרות לקוחות  אופני רמת השרון , תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. במקרה זה, ורק במידה ולא נעשה שימוש במוצר לאחר תאום מראש עם שרות הלקוחות וקבלת אישור, הלקוח יוכל לשלוח את המוצר חזרה אל החברה: שד’ ויצמן 13, רמת השרון.

11.2    ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר 

על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול באמצעות טופס הפניה באתר והודעה לספק, תוך פירוט סיבת הביטול, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981.

11.3    תנאי החזרת מוצר 

מוצר הנשאר באריזתו המקורית בלבד יוחזר לחנות/אתר.

12.       שרות לקוחות 

12.1    כללי 

לרשות הגולשים באתר והמזמינים באמצעותו, עומד מוקד שירות הלקוחות של   אופני רמת השרון .

המוקד מטפל ומסייע בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות. 

למוקד ההזמנות ניתן להתקשר ל 03-6868270 בימים א’-ה’ בין השעות 10:30 – 16:00

12.2    פניות באמצעות האתר 

בשעות שבהן המוקד אינו פעיל ניתן לפנות למוקד באמצעות מילוי טופס פנייה באתר. הפניות המגיעות בדרך זו מטופלות בעדיפות גבוהה ביותר ע”י צוות המוקד.

13.       שונות 

13.1  
 אופני רמת השרון   שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
  רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

13.2    במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה
  מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת”א בלבד.

משלוח חינם!

בקנייה מעל 99 ש״ח